Główny
Drywall

Nr umowy na montaż sufitów napinanych

UMOWA NR. __________________________________

_______________________________________________ "______" _______________ 2016

Pełna nazwa: _______________________________________________________________________________
w „Klient”, z jednej strony, a w osobie ____________________________________________ _______________________________________________________________________, działając na podstawie _________________________________________________, zwaną dalej „Wykonawcą”, zwane łącznie „Stronami”, zawarły niniejszą Umowę w sposób następujący:


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1.1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z oszacowaniem, do specyfikacji (załącznik nr 2) do świadczenia usług związanych z dostawą i montażem sufitów napinanych w: ______________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________ i zapoznaj się z instrukcjami obsługi sufitów napinanych (Załącznik nr 3), a Klient zapłaci za usługi w sposób i na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie.

2. KOSZTY ROBOCZYCH I PROCEDURY PŁATNOŚCI

2.1. Ceny za roboty są ustalane w rublach, zgodnie z Kartą Ilości, która jest integralną częścią niniejszej Umowy (Załącznik 2).

2.2. Płatność jest dokonywana w następującej kolejności:

2.2.1. Przelew bankowy to płatność w wysokości 100% kosztu pracy.

2.2.2. W przypadku płatności gotówką, Klient płaci 30% kosztów pracy za zawarcie niniejszej Umowy, a 70% za akt akceptacji pracy w momencie jej podpisania. W przypadku odmowy przez Klienta zapłaty pozostałej części kwoty wynikającej z umowy (70%) niezwłocznie po instalacji sufitu, Wykonawca ma prawo do demontażu zainstalowanych sufitów. W takim przypadku powtórna instalacja sufitów odbywa się w dniu dogodnym dla Wykonawcy i za dodatkową opłatą.

2.3. Jeśli w trakcie prac zidentyfikowano potrzebę wykonywania pracy nie przewidzianych w umowie na wykonanie prac przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony aneksu z rachunkowości systemu zamkniętego lub bez, jeżeli umowa określić typy dodatkowej pracy i kosztów.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

3.1. Wykonawca:

Z.1.1. Wykonuj prace nad niniejszą Umową w sposób jakościowy, w ramach czasowych ustalonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania pracy w siedzibie Klienta.

3.1.2. Nie później niż w ciągu dziesięciu dni od otrzymania zaliczki i powiadomienia Klienta o gotowości obiektu do wykonania pracy, do zainstalowania pułapu i dostarczenia go Klientowi na podstawie Zaświadczenia o akceptacji.

3.1.3. Powiadomić Klienta o dniu przyjęcia zlecenia w uzgodniony sposób (telefonicznie, faksem, powiadomieniem pocztą itp.).

3.1.6. W przypadku odroczenia wykonania umowy z winy Klienta (niechęć do sprzeciwienia się przeprowadzenie prac), Wykonawca zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu prac, ale nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do sprzeciwu wobec robót.

3.1.7. Natychmiast poinformuj Klienta o wszelkich okolicznościach, które nie są od niego zależne, co może wpłynąć na jakość montażu sufitu i jego zakończenie w terminie, o ile okoliczności takie zostaną ujawnione Wykonawcy. W takim przypadku Strony są zobowiązane do rozważenia celowości i kierunku kontynuacji pracy w okresie trzech dni. Jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie, rozliczenia między Stronami będą dokonywane na podstawie faktycznie poniesionych przez Wykonawcę.

3.1.8. Ponowne zamontowanie sufitu napinanego bez dodatkowej zapłaty przez Klienta, jeśli płótno zostanie znalezione z wadami fabrycznymi w ciągu 30 dni roboczych od daty podpisania wadliwej listy. W przypadku wykrycia związku małżeńskiego z zakładu karnego, kary przewidziane w punkcie 4.1 nie mają zastosowania.

3.2. Wykonawca ma prawo:

3.2.1. Aby wypowiedzieć umowę jednostronnie z powodu złej wierze ze strony Klienta (świadczenia nieprawidłowych adresów, numerów kontaktowych, niedostępność miejsca do montażu sufitów podwieszanych, brak zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie oszacowania). Jednocześnie rozliczenia między stronami dokonywane są w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione przez wykonawcę.

3.2.2. Uzyskaj od Klienta niezbędne informacje o stanie ścian, przegród, lokalizacji ukrytej komunikacji (ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, wentylacja, okablowanie elektryczne).

3.3. Klient jest zobowiązany:

3.3.1. Przekazanie Wykonawcy pomieszczenia, w którym przygotowano pracę, przygotowanego do zainstalowania sufitów naprężających zgodnie z wymaganiami technicznymi (załącznik 1).

3.3.2. Zawiesić prace budowlane i instalacyjne oraz wykończeniowe na czas montażu sufitów naciągowych, aby uniknąć uszkodzenia sufitów.

3.3.3. Zapewnić miejsce do przechowywania materiałów i narzędzi w okresie, w którym praca zostanie wykonana z Wykonawcą, jeśli czas pracy przekracza jeden dzień i zabrać materiały i narzędzia do przechowania zgodnie z ustawą o przekazywaniu wartości materiałowych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo materiałów i narzędzi pozostawionych do przechowywania ponosi w tym przypadku Klient. Jeżeli zabezpieczenia nie zostaną zapewnione, Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za terminowe dostarczenie pracy, a Klient zrekompensuje Wykonawcy bezpośrednie straty w związku z tym.

3.3.4. Zapewnić całemu okresowi pracy swobodny dostęp pracowników Wykonawcy do serwisu w ciągu dnia roboczego. W przypadku braku dostępu do obiektu oraz w terminach przewidzianych w niniejszej umowie, ostateczny termin realizacji Umowy zostanie określony przez Wykonawcę.

3.3.5. Zapewnić Wykonawcy wszystkie niezbędne akcesoria (oświetlenie, wentylację itp.) W przypadku wykonywania prac przy użyciu sprzętu Klienta. Jeżeli urządzenie nie zostanie dostarczone, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zainstalowania sufitów naciągowych bez akcesoriów.

3.3.6. Dostarcz przewody elektryczne do miejsca podłączenia urządzeń elektrycznych i innych. W przypadku wykonania tych prac przez Zleceniobiorcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty za dodatkową pracę zgodnie z dodatkową umową podpisaną przez Strony.

3.3.7. Terminowo przyjmuję pracę nad akcją przyjęcia i przekazania oraz zapłacić za pracę wykonaną zgodnie z Traktatem.

3.3.8. Przekazanie Wykonawcy niezbędnych informacji o stanie ścian, przegród, lokalizacji ukrytej komunikacji (ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, wentylacja, okablowanie elektryczne). Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne negatywne konsekwencje, jeśli informacje te nie są dostępne lub są niewiarygodne.
3.4. Klient ma prawo:

3.4.1. Kontrolowanie postępu wykonanej pracy, przestrzeganie terminów ich realizacji, bez ingerowania w działalność operacyjną i gospodarczą Wykonawcy. Technologia prac jest określona przez Wykonawcę.

3.4.2. Uzyskanie na zawarciu umowy niezbędnych informacji na temat funkcjonowania sufitów napinanych.

3.4.3. W dowolnym momencie odmawiają wykonania niniejszej Umowy pod warunkiem, że wykonawca faktycznie zapłaci koszty i kary faktycznie poniesione przez niego w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z Umowy. Zgodnie z rzeczywistych kosztów poniesionych rozumieć środki pieniężne przekazywane osobom trzecim NIC (producent, przewoźnik, lub inne) i trzymając karę zapłacił NIC powiedział osób na podstawie niniejszej uchwały. Jednocześnie poniesione wydatki muszą być udokumentowane przez Wykonawcę.

3.5. W przypadku wykonywania pracy etap po etapie, Strony zobowiązują się do skompilowania i podpisania przejściowej ustawy o wykonywaniu pracy.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

4.1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów wykonania prac określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca, na żądanie Klienta, zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego kosztu pracy za każdy dzień zwłoki.

4.2. W przypadku naruszenia przez Klienta terminu zapłaty za pracę na podstawie niniejszej Umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 0,2% niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki na żądanie Wykonawcy.

4.3. W przypadku zmiany rozmiaru lub geometrię siedzibie klienta w miejscu po stronie Wykonawcy pomiarów kontrolnych, dzięki czemu instalacja niemożliwe, cały koszt zastąpienia, wykonanie, dostawa i montaż sufitów podwieszanych Resize geometrię przypisany do klienta.

4.4. W przypadku wizyty zespołowej koordynowanej z Klientem i niemożności wykonania pracy z winy Klienta, tj. niedostępności obiektu do montażu (brak napięcia 220V, rozebranego muru, Klient lub jego przedstawiciel nie może przyjść o dopuszczenie montażu obiektów i innych działań, które mogą prowadzić do niemożności zamontować sufit) sprawia, że ​​akt. Na podstawie up rysunku Klienta wypłacał odszkodowania wykonawcy fałszywego zjazdu i łatwym zespołu w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) rubli pozostawiając każdemu zespołowi. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty salda wynikającej z umowy. Ostateczne warunki montażu sufitu określa Wykonawca.

4.5. Jeżeli w suficie naciągu występuje krzywoliniowość, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nierówności spawanych szwów jednokolorowych lub o innym kolorze lub teksturze.

4.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odizolowanie przestrzeni sufitu od dostępu mas powietrza z sąsiednich pomieszczeń, wentylację nawiewu powietrza, szyby wentylacyjne oraz ewentualne "zginanie" lub "sklejanie" sufitów napinanych.

4.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane krzywizną powierzchni montażowej (ściany, sufitu).

4.8. Technologia prac jest określona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Klient będzie ingerował w technologię montażu sufitu naprężającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy. Jednocześnie rozliczenia między Stronami dokonywane są na podstawie faktycznie poniesionych przez Wykonawcę.

4.9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania niewyszczególnione w niniejszej Umowie.

4.10. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

5. POŁĄCZENIE LUB ZAKOŃCZENIE UMOWY.

5.1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana za porozumieniem Stron lub z innych przyczyn przewidzianych w obowiązującym ustawodawstwie lub w niniejszym Traktacie.

6. OBOWIĄZKI GWARANCYJNE.

6.1 Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo połączeń spawanych powierzchni sufitu napinanego i niezmienność charakterystyki kolorystycznej ostrza na dziesięć lat.

6.2. Wykonawca gwarantuje jakość wykonania prac instalacyjnych na podstawie niniejszej Umowy w ciągu jednego (1) roku, pod warunkiem, że prace te zostały zaakceptowane na podstawie certyfikatu odbioru i opłacone przez Klienta.

6.3 Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania Certyfikatu Akceptacji, z zastrzeżeniem 100% zapłaty za koszt pracy.

6.4. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy przestrzegane są zasady działania sufitów napinanych.

6.5. Nie są one przypadkiem gwarancyjnym: wadliwym działaniem konstrukcji i ostrza w wyniku mechanicznego uszkodzenia; uszkodzenia spowodowane spadaniem ciał obcych, cieczy, owadów do sufitu podwieszanego; szkody spowodowane przez żywioły, ogień, czynniki domowe, w tym takie jak nieprzestrzeganie państwowych norm parametrów sieci zasilających i inne podobne czynniki zewnętrzne; wibracje sufitu, które wynikają z zewnętrznego wpływu powietrza z sufitu.

7. SIŁA WYŻSZA.

7.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe uchybienie jeśli wydajność jest spowodowane siłą wyższą (takich jak wojny, klęski działania, jak również jednostronnych aktów rządu, nie pozwalają stronom spełnić warunki umowy). Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z okoliczności siły wyższej, musi poinformować o tym drugą stronę w ciągu tygodnia.

7.2. Termin wykonania zobowiązań jest odroczony na okres okoliczności siły wyższej.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

8.1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Traktatu będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami bezpośrednio lub w drodze wymiany listów.

8.2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spór podlega kontroli Sądu Arbitrażowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Niniejsza Umowa zawarta jest w ramach Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (zgodnie z artykułem 3 § 2, artykuł 421 pkt 1, 3, 4 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

9.2. Niniejsza Umowa została sporządzona na dwóch stronach w dwóch (dwóch) egzemplarzach, po rosyjsku, po jednym dla każdej ze stron.

9.3. Do niniejszej umowy dołączone są:

Wymagania techniczne dotyczące przygotowania lokalu - załącznik nr 1

Specyfikacja - Załącznik nr 2

Instrukcja obsługi sufitów naprężeniowych - Załącznik nr 3

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy i nie mają niezależnej mocy prawnej pod jej nieobecność.

Przykładowa umowa na sufity napinane

Dobry przykład kontraktu dla osób fizycznych na montaż sufitów napinanych.

Przykładowa umowa

Zamówienie umowy jest na życzenie klienta.

KLIENT: _______________________________________________________________________________

EXECUTOR: __________________________________________________________________________

, w osobie ________________________________, działającej na podstawie Karty.

1. PREDEMET I CENA ZAMÓWIENIA

1.1. Klient poucza, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zgodnie z arkuszem pomiarowym i warunkami niniejszej umowy, zestaw materiałów do sufitów napinanych _____________________________________________________.

1.2. Zleceniodawca powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do montażu w siedzibie Klienta pod adresem: _________, ____________________________________________, dom _____ Corp..______ kwadratowy.______

sufity napinane ___________________________________________________________________.

1.3. Cena za dostawę i instalację sufitów, zgodnie z arkuszem pomiarowym, wynosi:

2. OBOWIĄZKI STRON

2.1. Wykonawca:

-rozpocząć instalację w pomieszczeniach sufitów naciąganych przez klientów ___________________________________
w czasie od " __________________ 201 ______. przez «» __________________ 201 ___ g.

-we współpracy z Klientem wystawiać i podpisywać zaświadczenie o akceptacji dostawy materiałów i robót.

2.2. Klient jest zobowiązany:

-zapłacić za koszty materiałów i pracy zgodnie z tą umową i zamówieniem (licznik arkuszy).

-przygotować pomieszczenie do produkcji prace w celu usunięcia przeszkody do pozycji pracy, jeśli to konieczne, i aby uniknąć uszkodzenia do ukrycia meble, podejmowania innych środków zaleceń Wykonawcy, eliminując zakłócenia z wykonywaniem pracy (niezgodności z warunków wymienionych powyżej, mogą mieć wpływ na termin i jakość pracy).

-podpisać akt akceptacji i dostawy materiałów i pracy.

3. OBLICZENIA STRON

3.1. Klient dokonuje płatności zaliczkowej w wysokości% wartości zamówienia, która wynosi:

_______________ rubli (________________________________________________________) przy podpisywaniu umowy.

3.2. Klient dokonuje dodatkowej płatności pozostałego% wartości zamówienia, która wynosi:

przy odbiorze zamówionych sufitów i rozpoczęciu prac przy ich montażu.

3.3. W przypadku płatności bezgotówkowej dokonywana jest przedpłata w wysokości 100%, a także dodatkowy czynnik stanowiący 5% kwoty kontraktu.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

4.1. Wykonawca gwarantuje jakość materiałów w ciągu 10 lat od daty zainstalowania sufitów napinanych, pod warunkiem prawidłowego użytkowania produktu i 2 lat w przypadku prac instalacyjnych. Obecność luki między ścianą a dekoracyjną pokrywą nie jest wadą sufitu.

4.2. Jeśli pułapy nie zostaną właściwie wykorzystane i pojawią się usterki z winy klienta, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

4.3. W przypadku naruszenia warunków wykonywania niniejszej umowy (sm.p.2.1) bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić klientowi karę - 0,1% dziennie wartości materiału dostarczonego, ale nie więcej niż 10% całkowitych kosztów pracy.

4.4. W przypadku naruszenia terminów realizacji niniejszej umowy (patrz 3.2), Klient zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 0,1% dziennie za ilość dostarczonych materiałów i robót.

4.5. Wszystkie dodatkowe prace wykonywane podczas montażu sufitów, i nie są uwzględniane w preliminarzu muszą być wykonane w zamówieniu, a zatwierdzony przez przedstawiciela klienta NIC (w szczególności instalatorów technolog brygady) oraz zapłacone. W przypadku niewykonania tej czynności, pułapy i prace wykonane dla ich instalacji są usuwane z serwisu gwarancyjnego.

5. INNE WARUNKI

5.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie Wykonawca otrzyma zaliczkę (lub otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy, w przypadku płatności bezgotówkowych) i jest ważna do momentu zarejestrowania aktu przyjęcia-przekazania materiałów i robocizny.

5.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy i nierozstrzygnięte w drodze porozumienia stron będą rozpatrywane zgodnie z procedurą przewidzianą przez obowiązujące przepisy.

5.3. Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których każdy ma równą moc prawną.

5.4. Wszelkie uzupełnienia niniejszej umowy stanowią jej integralną część, jeżeli zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron.

6. WYDAJNOŚĆ

6.1. Niezależnie od wszelkich klauzul umownych, które są sprzeczne z poniżej, w przypadku, gdy produkty są wysyłane przez producenta, był opóźniony w drodze, zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone, a gdy to opóźnienie, uszkodzenie lub utrata zostały spowodowane działaniem siły wyższej lub nieuniknionej przyczyny poza kontrolą Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie materiałów i, odpowiednio, rozpoczęcie lub kontynuację prac instalacyjnych.

7. ZASADY STOJĄCYCH SUFITÓW

7.1. Nie dotykaj sufitu za pomocą przeszywających lub tnących przedmiotów.

7.2. Nie naprawiaj samego sufitu. W przypadku stwierdzenia wad, zadzwoń do specjalistycznego instalatora.

7.3. Podczas czyszczenia wytrzyj sufit za pomocą wilgotnej szmatki.

7.4. Wymieniając lampy w oprawach wbudowanych w sufit, moc lamp nie powinna przekraczać 35 watów, a odległość od otwartych lamp do sufitu powinna wynosić (dla żyrandoli) nie mniej niż 40 cm.

7.5. Aby zdemontować sufity, należy zadzwonić do przedstawicieli firmy instalacyjnej.

8. TECHNICZNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

8.1. Klient jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy lokalizacji ukrytego okablowania (elektrycznego, telefonicznego itp.), W przeciwnym razie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie.

8.2. Pomieszczenie, w którym mają zostać zainstalowane sufity, należy przygotować przed rozpoczęciem prac instalacyjnych, zgodnie z wymaganiami wymienionymi w ZAŁĄCZNIKU nr 1.

9. WYMAGANIA STRON

Klient: (Przeczytałem i zgadzam się z umową)
Pełna nazwa _______________________________
_____________________________________

Ukończone przez:
Pełna nazwa ______________________________________
____________________________________________

Umowa na sufity napinane

UMOWA NR _____

do instalacji sufitów napinanych

«____» ____________ 201__

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1. Leasing klientem a Wykonawca przyjmuje Instalacja wiersza sufitów podwieszanych w pokoju w _________________________________________________________________________________________________ (dalej w siedzibie zamówienia).

1.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnej pracy zgodnie z warunkami umowy i rysunkami wykonawczymi, wykonanymi w formie załączników nr 2 do niniejszej umowy i stanowiących jej integralną część.

2. KOSZT PRAC W RAMACH UMOWY

2.1. Koszt prowadzenia Wykonawcy w ramach niniejszej umowy o dzieło jest określana przez protokół porozumienia w sprawie cen umownych dotyczących Montaż sufitów (Załącznik nr 4) i jest _______________ (______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) rubli ____ centów.

2.2. Koszt pracy jest ustalany przez strony przy zawieraniu umowy zgodnie z cennikiem (Załącznik nr 3) Wykonawcy działającym od daty podpisania umowy. Wykonawca może dokonywać rabatów od ceny Cennika. Wszelkie zmiany pierwotnej ceny umownej, koszt dodatkowej pracy, dodanie sufitów napinanych lub usunięcie lokalu z zamówienia, termin wykonania pracy lub jeden z tych parametrów zostaną sformalizowane w dodatkowej umowie stron na piśmie. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 000 rubli. W przypadku umowy na mniej niż 10 000 rubli, data i godzina instalacji zostanie wyznaczona przez dział detaliczny Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca ma prawo odmówić Klientowi podpisania umowy.

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W celu wykonania prac w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się:

3.1. Wykonaj całą pracę zgodnie z wolumenem i warunkami przewidzianymi w niniejszej umowie i przekaż prace Klientowi w stanie umożliwiającym normalne funkcjonowanie obiektu.

3.2. Wykonuj prace w pełnej zgodności z rysunkami roboczymi i harmonogramem.

3.3. Dostarczyć niezbędne materiały, sprzęt, elementy do montażu sufitów napinanych.

3.4. Zapewnienie wdrożenia niezbędnych środków w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zgodności z normami sanitarnymi i higienicznymi oraz środkami przeciwpożarowymi.

3.5. Wyjąć w terminie 3 dni od dnia podpisania aktu przyjęcia wykonanych robót, poza terytorium Klienta, maszyny budowlane i wyposażenie należące do Wykonawcy, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, materiały, wyroby, konstrukcje i inne mienie.

3.6. W celu pełnego wypełnienia wszystkich zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie.

3.7. Strony podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec dodatkowym kosztom. Jeżeli Wykonawca wszelkie dodatkowe koszty spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez klienta będzie to zgłosić do Klienta kwoty dodatkowych kosztów z potwierdzeniem dokumentów na podstawie której strony zawarły porozumienie w sprawie terminu i formy rekompensaty.

3.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w miejscu pobytu Klienta, jeżeli szkoda ta nie jest związana z naruszeniem wymagań technicznych Wykonawcy podczas instalowania sufitów naprężeniowych określonych w załączniku 1.

4. OBOWIĄZKI KLIENTA

W celu realizacji niniejszej umowy Klient zobowiązuje się:

4.1. Przekazanie Wykonawcy przesłanki do wykonania robót, ze wskazaniem schematu komunikacji. Przedstawicielem Klienta jest osoba, która bezpośrednio przenosi lokal do zespołu wykonawców Wykonawcy w celu wykonania prac w tym obiekcie.

4.2. Zapewnienia odpowiedniej ochrony materiałów, urządzeń, narzędzi i innego mienia Wykonawcy od rozpoczęcia prac do czasu ich usunięcia po podpisaniu Akceptacji wykonywanej pracy, w tym bezpieczeństwa zestaw kawałków rozciągają sufity.

4.3.1 Zgadzam się z Wykonawcą wszystkich funkcji montażu sufitów podwieszanych, kolorem i fakturą malarską, działa na oświecenia lokali i podpisać Aneks nr 2 do umowy, który pokazuje wszystkie chwile zawieszony montażu sufitów wymaga zatwierdzenia.

4.3.2 Załącznik 2 składa się w jednym egzemplarzu i pozostaje w gestii Zleceniobiorcy. Na prośbę Klienta, załącznik 2 jest wysyłany do niego pocztą elektroniczną.

4.3.3 Zatwierdzenie struktur wielopoziomowych i drukowania na sufitów prowadzona jest osobiście lub przez e-mail korespondencji. Potwierdzenie zgody Klienta z modelu mogą służyć jako e-mail od klienta z załączonym układem i wiadomości „z układem uzgodnionym”.

4.3.4. Po zatwierdzeniu, Klient nie ma prawa do wprowadzania zmian w układach, do zmiany konstrukcji ścian, co może prowadzić do niewłaściwie wykonanego materiału i konstrukcji sufitu napinanego.

4.4 Wyjazd inżyniera-technologa do klienta kosztuje od 500 do 1500 rubli. w zależności od oddalenia obiektu Klienta. Przy podpisywaniu umowy pieniądze na początkowy wyjazd nie są pobierane ani nie trafiają na rachunek zapłaty kontraktowej.

4.5. W przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości zainstalowanego sufitu napięcia należy podjąć pracę i podpisać akt odbioru i dostawę wykonanej pracy niezwłocznie po zakończeniu pracy.

4.6. W celu pełnego wypełnienia wszystkich zobowiązań przewidzianych w innych artykułach niniejszej umowy, a także wszystkich wymagań technicznych (załącznik nr 1). W przypadku całkowitego lub częściowego niespełnienia przez Zamawiającego wymagań technicznych, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów montażu, jakości instalacji podwieszanego sufitu i poprzednich napraw wykonanych przez osoby trzecie.

5. WARUNKI WYKONYWANIA PRACY

5.1. Data rozpoczęcia instalacji _____________________. W związku z ciągłym harmonogramem montażu sufitów naciągowych przez Wykonawcę, możliwe jest przesunięcie terminu instalacji o nie więcej niż trzy dni robocze, które Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem powiadomić o tym Klienta.

6. PŁATNOŚCI I OBLICZENIA

6.1. Podpisując niniejszą umowę, Klient dokonuje płatności w wysokości 70% wartości umowy. Po zakończeniu prac i podpisaniu zaświadczenia o akceptacji, Klient dokonuje pozostałych 30% kosztów wynikających z umowy.

6.2. Wstępna przedpłata w wysokości mniej niż 70% ceny kontraktowej jest możliwa, pozostałe do 70% wypłacane jest w dniu instalacji przed rozpoczęciem pracy.

6.3. Jeśli zapłacisz środkami bezgotówkowymi na konto AI Chupritsky, otrzymasz 100% przedpłaty. ИП Чуприцкий А.В. działa na uproszczonym systemie podatkowym bez VAT.

6.4 W przypadku okoliczności określonych w punktach 7.6.3 i 7.6.4 zwrot gotówki następuje poprzez ponowne obliczenie dodatkowej płatności lub zaliczki na podstawie umowy.

7. PRODUKCJA PRAC I ICH AKCEPTACJA

7.1. Wykonawca samodzielnie organizuje produkcję robót na budowie zgodnie z jej planami i harmonogramami, ale zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

7.2. Akceptacja prac odbywa się na podstawie aktu przyjęcia i dostarczenia pracy wykonanej po wypełnieniu przez strony wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie.

7.3. Przyjęcie obiektu następuje w dniu zakończenia pracy. W przypadku niespełnienia tego warunku z winy Klienta, koszt dodatkowego wyjazdu brygady do podpisania aktu przyjęcia i dostarczenia wykonanej pracy określany jest za zgodą stron, jednak nie mniej niż 7000 rubli. za każdy wyjazd.

7.4. Dodatkowy odjazd brygady instalatorów, niezwiązany z robotami objętymi gwarancją i realizacją umowy, jest płatny osobno w wysokości 3000 rubli. za każdy wyjazd, nie licząc kosztów pracy za to połączenie, ale nie mniej niż 5000 rubli.

7.5 Dodatkowy wyjazd instalatorów w celu zainstalowania ozdobnej wkładki po wykończeniu ścian Klienta jest płatny w wysokości 1500 rubli.

7.6.1. Jeżeli ze względu na jakość, ani innych ważnych roszczeń Klienta, nie ma podpisanie odbioru robót wykonywanych w dniu instalacji przez wzajemnej dyskusji skompilowany dwustronną akt, który określa wszystkie niezbędne ulepszenia i terminy ich realizacji.

7.6.2. W przypadku wykrycia nakłuć lub otworów o średnicy do 3 mm na suficie napinanym, płótno jest naprawiane na miejscu bez demontażu, o czym poinformowano Klienta. Po tym roszczenia o te dziury nie są akceptowane. Naprawione otwory objęte są zobowiązaniami gwarancyjnymi Wykonawcy określonymi w punkcie 9.2 niniejszej umowy.

7.6.3. W przypadku niemożliwości ze względu na cechy ścian w celu utworzenia równej i jakościowo dekoracyjnej wkładki, zostaje sporządzony akt, a klient zwraca pieniądze zapłacone za ten rodzaj pracy.

7.6.4. Jeśli nie jesteś w stanie zainstalować sufit podwieszany lub wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac związanych z instalacją, ze względu na warunki techniczne nie są wykrywane jako inżynier-technolog w umowie, jest sporządzany i klient zwrócił pieniądze zapłacone za nie są ustawione sufity i nie wykonaną pracę.

7.7 W przypadku nie podpisania umowy kupna-dostawę wykonanych prac i niemożności dokonania czynu ulepszeń z powodu braku zgody Wykonawcy a Klientem, szukasz opcji, aby rozwiązać problem zmiany kosztów umowy. Jeżeli rozwiązanie nie zostanie osiągnięte, Wykonawca zobowiązany jest zdemontować ustalonych pułapów i jednostronnie czyni przeliczenie kontraktu z uwzględnieniem pracy wykonanej już pomniejszona o wartość obrazów podwieszane sufity i operację dodawania „Montaż sufitów podwieszanych” kosztował 300 rubli za metr zainstalowanej bagietki do montażu sufitu napięcia. Jeżeli kwota wypłaconej przedpłaty nie jest wystarczająca do pokrycia kosztów wykonanej pracy, Wykonawca jest pozwany przez sąd o odzyskanie brakujących pieniędzy.

8. OKOLICZNOŚCI ZINTEGROWANEJ MOCY

8.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewypełnienie zobowiązań
poniżej jeśli było to spowodowane przez zjawiska naturalne, operacje wojskowe oraz inne siły wyższej i jeżeli okoliczności te mają bezpośredni wpływ na skuteczność tej umowy. Termin wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest odroczony proporcjonalnie do czasu, w którym wystąpiły okoliczności działania siły wyższej, a także konsekwencji wynikających z tych okoliczności.

9. GWARANCJE

9.1. Wykonawca gwarantuje:

- Wysoka jakość wykonania wszystkich prac w całości iw terminach określonych w niniejszej umowie.

- Odpowiednia jakość użytych materiałów, struktur, urządzeń i systemów.

- Terminowe usuwanie usterek i usterek wykrytych w trakcie odbioru robót i podczas eksploatacji gwarancyjnej obiektu.

9.2. Wykonawca ustanawia następujące gwarancje:

- na płótnie rozciągnięty sufity, malowidła na łączących stawów suficie i harpun przyspawanych do tarczy - 20 lat od daty podpisania przez strony działają akceptacji pracy, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia sufitu przez Klienta lub osoby trzeciej.

- do pracy na instalacji sufitów napinanych i akcesoriami montażowymi - 3 lata od daty podpisania przez strony działają akceptacji pracy, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia sufitu przez Klienta lub osoby trzeciej.

- na lamp zainstalowanych opraw Wykonawcy - 1 rok od daty podpisania przez strony działają akceptacji pracy, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia lampy lub oprawy, klient lub osoby trzeciej.

- Taśma LED sterowniki i zasilacze - 6 miesięcy od chwili podpisania stron działać odbioru robót, z wyjątkiem umyślnego lub przypadkowego uszkodzenia lamp lub opraw klienta lub osoby trzeciej, a gdy zainstalowane sterowniki i zasilacze w dostępnych miejscach nie wymagających demontaż sufitów podwieszanych lub innych konstrukcji.

9.3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń oświetleniowych nie zakupionych od Zleceniobiorcy.

9.4. Aby wziąć udział w opracowywaniu aktu naprawiającego wady, zatwierdza procedurę i warunki ich eliminacji, Wykonawca musi wysłać przedstawiciela nie później niż pięć dni po otrzymaniu pisemnego lub e-mailowego powiadomienia od Klienta. Po sporządzeniu aktu Wykonawca ma prawo do demontażu sufitu i przesłania go do oceny eksperckiej producentowi. Zmiana sufitu może nastąpić na podstawie wyników egzaminu w ciągu 5 dni od otrzymania wyników egzaminu. Podczas wymiany sufitu napinanego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zainstalowanych materiałów wykończeniowych (tapety, cokół sufitowy, linoleum, parkiet, laminat, płyta gipsowa, itp.)

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MAŁE STRONY

10.1. W przypadku naruszenia zobowiązań umownych przez Klienta płaci on Zleceniobiorcy:

- za opóźnienie w przeniesieniu lokalu do Wykonawcy, pod warunkiem, że instalatorzy wykonawcy dojechali do obiektu - grzywna w wysokości 5000 za każdy dzień wyjazdu asemblera;

- za opóźnienie w podpisaniu aktu przyjęcia i dostarczenia wykonanej pracy, wniesienie opłaty dodatkowej w ramach umowy w dniu zakończenia instalacji, bez pisemnej dyspozycji roszczeń dotyczących jakości pracy - grzywna w wysokości 3000 rubli. za każdy dzień zaległy;

- za uszkodzenie lub utratę materiałów, sprzętu, narzędzi i innego majątku Wykonawcy z winy Klienta - całkowity koszt szkód materialnych.

- za wymuszenie prostego zespołu instalatorów z winy klienta - grzywna w wysokości 500 rubli. za każdą godzinę przestoju.

- za zmianę terminu instalacji i powiadomienie Wykonawcy na mniej niż dwa dni przed rozpoczęciem pracy - grzywna w wysokości 2000 rubli za każdą zmianę terminu.

10.2 Za uszkodzenia mienia Klienta, z wyjątkiem przypadków naruszenia wymagań Wykonawcy z Załącznika 1 do umowy, w całości.

10.3. Zapłata grzywien, a także odszkodowanie nie zwalnia stron z ich zobowiązań.

11. ZAKOŃCZENIE UMOWY.

11.1. Klient ma prawo żądać rozwiązania umowy od kontrahenta w następujących przypadkach:

- opóźnienia przez Wykonawcę rozpoczynającego pracę na więcej niż 5 dni z przyczyn niezależnych od Klienta;

- opóźnienia przez Wykonawcę w postępach prac z jego winy, po ustaleniu terminu zakończenia prac
w umowie wzrasta o więcej niż 15 dni.

11.2. Wykonawca ma prawo żądać rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

- zawieszenie przez Klienta wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na okres dłuższy niż 20 dni;

- obniżenie kosztów pracy o ponad 1/3 w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Klienta w umowie;

11.3. Brak zamówionego materiału w produkcji elastycznego sufitu podwieszanego nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy. W takim przypadku Klient wybiera materiał o innym kolorze lub tekstu z katalogu Wykonawcy.

11.4. Strona, która postanowiła rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, wysyła pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o zamiarze na pozostałe 5 dni przed rozpoczęciem instalacji. Umowa zostaje rozwiązana zgodnie z ustaloną procedurą, z zapłatą dotychczas wykonanych prac. Gdy rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy Klienta z naruszeniem okresu wypowiedzenia, Wykonawca zachowuje Klientowi koszt klienta wykonane płócien wielkości podwieszane sufity oraz odszkodowania w wysokości 5000 rubli.

12. WARUNKI SPECJALNE.

12.1. Po podpisaniu niniejszej umowy wszystkie poprzednie pisemne i ustne umowy, korespondencja, negocjacje między stronami dotyczące tej umowy przestały obowiązywać.

12.2. Szkoda wyrządzona osobie trzeciej w wyniku wykonania pracy z winy Wykonawcy lub Klienta, jest rekompensowana przez stronę winną. Koszty rekompensaty za szkody wyrządzone osobom trzecim
z nieprzewidzianych powodów, jest ona zwracana przez strony na równych prawach.

12.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy są uważane za ważne, jeśli zostały wydane
na piśmie i podpisane przez strony.

12.4. We wszystkich innych aspektach, które nie są określone w niniejszej umowie, stosowane są normy ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

12.5. Wszystkie aplikacje określone w umowie stanowią jej integralną część.

12.6. Kontrowersyjne kwestie powstałe w trakcie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z ustaloną procedurą.

12.7. Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ADRESY I WYMAGANIA

Wykonawca:

IP Chupritsky Alexey Vladimirovich

Bank beneficjenta: JSC "SBERBANK OF RUSSIA"

Moskwa BIC 044525225

Konto rozliczeniowe: 40702810038040023281

Cor. konto: 30101810400000000225

M.P. __________________ (______________________)

Klient:

Załącznik nr 1

do umowy nr ________

z "____" ________ 201_

WYMOGI TECHNICZNE WYKONAWCY

do obiektu do montażu sufitów napinanych.

 • Klient zostaje ostrzeżony, że forma i obwód pomieszczenia (pomieszczeń) po dokonanych pomiarach powinny pozostać niezmienione. W przypadku naruszenia przez Klienta tego warunku, Klient ponosi koszty ponownego pomiaru, przeprojektowania materiału i opuszczenia zespołu.
 • Jeśli tapetę przykleja się do tapet lub kończy się malowanie ścian, wówczas Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzone i uszkodzone powierzchnie;
 • Jeżeli pomieszczenie jest wykończone posadzką, Klient zobowiązuje się do ochrony powierzchni z góry przed ewentualnymi uszkodzeniami, w przeciwnym razie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykładziny;
 • Do miejsc instalacji opraw należy podłączyć przewody kablowe, zapewniając gwarantowane załączanie i wyłączanie napięcia;
 • Pomieszczenia w czasie montażu sufitu powinny zapewnić utrzymanie reżimu temperatury w zakresie + 65 + 70 ° C, a także być ogrzewane podczas ich pracy;
 • Ściany w miejscach mocowania sufitów muszą być mocne, nieuszkodzone. Płytki gipsowo-kartonowe, płytki ceramiczne i inne, materiały konstrukcyjne i wykończeniowe muszą być pewnie zamocowane. Płyta gipsowo-kartonowa i inne materiały arkuszowe powinny być wzmocnione drewnianą belką lub profilem metalowym. Podczas instalowania sufitów na płytkach niedopuszczalna jest obecność pustek między płytką a ścianą. W przypadku pustek między ścianą a płytką, Wykonawca zrzeka się odpowiedzialności za uszkodzenie płytki.
 • W przypadku montażu bagietki sufitowej powierzchnia oryginalnego sufitu musi być wykonana w tej samej płaszczyźnie.
 • W przypadku montażu w pomieszczeniach z meblami, Klient samodzielnie zapewnia bezpośredni dostęp do ścian wzdłuż całego obwodu pomieszczenia, a odległość swobodna od ścian musi wynosić co najmniej 1 metr.
 • Klient dostarcza wykonawcy schematy komunikacyjne umieszczone w ścianach (przewody elektryczne, rury grzewcze, instalacje wodociągowe i klimatyzacyjne). W przypadku braku programu Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w komunikacji. Za zgodą stron, w przypadku lokalizacji uszkodzenia i jego dostępności, możliwa jest naprawa okablowania przez instalatorów terenowych. Jeżeli po naprawie okablowania konieczne jest dodatkowe odejście brygady, to płatność następuje zgodnie z cennikiem.
 • Podczas montażu sufitu w pomieszczeniu o wysokości ponad 3,5 m na jego obwodzie należy zainstalować tymczasowe konstrukcje (lasy). Podczas instalacji w basenach i łazienkach - powierzchnia basenów i wanien powinna być pokryta solidną podłogą z desek i desek.
 • W pomieszczeniu zaczep płyt sufitowych do ścian i skrzyń wentylacyjnych musi być uszczelniony, aby zapobiec efektowi zasysania powietrza lub sufitu.
 • Wszystkie prace przygotowawcze powinny być wykonane przed przybyciem brygady asemblerów do obiektu, w przypadku gdy zespół nie pracuje z winy klienta, klient płaci za każdą godzinę przestoju załogi zgodnie z umową.
 • Zgodnie z technologią, sufitów narażone poziomą płaszczyznę poziomie emisji laserowej, przy czym wykonawca nie jest odpowiedzialna za znaczącą różnicę w wcięcia dla górnych i dolnych krawędzi podstawy z sufitu, a nie ustawione wzdłuż linii horyzontu.
 • Zainstalowane lampy sufitowe nie mogą przekraczać 40 W w przypadku żarówek i 35 W w przypadku lamp halogenowych.
 • Odległość od lampy do sufitu w centymetrach (w przypadku żyrandoli) nie powinna być mniejsza niż moc lampy w watach.
 • Klient jest zobowiązany w ciągu 3 dni od momentu zawarcia Umowy uzgodnić z Wykonawcą rodzaj wbudowanych lamp sufitowych. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy próbki opraw w określonym czasie, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność opraw z technicznymi wymogami instalowania wbudowanych opraw sufitowych w sufitach naprężających.
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wadę sufitu wynikającą z przechowywania płótna przez okres dłuższy niż 5 dni z powodu niemożności jego terminowej instalacji z winy Klienta. W przypadku błyszczących płócien okres przechowywania przed instalacją nie jest dłuższy niż jeden dzień.
 • W momencie montażu sufitu napinanego Klient zobowiązany jest do dostarczenia zespołu instalatorów żyrandoli w celu ustalenia sposobu ich zamocowania. Jeżeli umowa wskazuje instalację żyrandoli, ale ze względu na złożoność instalacji i / lub połączenia, zespół instalacyjny ma prawo odmówić klientowi montażu żyrandola z obowiązkowym ponownym wyliczeniem kwoty w ramach umowy.
 • Jeśli w siedzibie Klienta występuje tryb "spokojnej godziny", konieczne jest wcześniejsze poinformowanie o tym wykonawcy. Jeśli hałaśliwa praca w godzinach pracy lub poza godzinami pracy na życzenie klienta nadal jest wykonywana, odpowiedzialność ponosi Klient.
 • Technologia instalowania sufitów podwieszanych jest własnością IP Chupritsky AV Szkolenie, zapoznanie się z tą technologią regulują warunki umowne z osobami trzecimi zainteresowanymi uzyskaniem informacji (pełne, ustalenie faktów). W przypadku niespełnienia tego warunku, praca zostaje zawieszona do czasu zawarcia umowy o szkolenie-znajomość.

Klient: __________________________ (___________________________________)

Załącznik nr 3

do umowy nr ________

z "____" ________ 201_

Cennik

1. Koszt bielizny wraz z montażem z całkowitej powierzchni zamówienia (rubli za m 2)