Główny
Drywall

karta gwarancyjna

Dobry przykład kontraktu dla osób fizycznych na montaż sufitów napinanych.

Przykładowa umowa

Zamówienie umowy jest na życzenie klienta.

KLIENT: _______________________________________________________________________________

EXECUTOR: __________________________________________________________________________

, w osobie ________________________________, działającej na podstawie Karty.

1. PREDEMET I CENA ZAMÓWIENIA

1.1. Klient poucza, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zgodnie z arkuszem pomiarowym i warunkami niniejszej umowy, zestaw materiałów do sufitów napinanych _____________________________________________________.

1.2. Zleceniodawca powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do montażu w siedzibie Klienta pod adresem: _________, ____________________________________________, dom _____ Corp..______ kwadratowy.______

sufity napinane ___________________________________________________________________.

1.3. Cena za dostawę i instalację sufitów, zgodnie z arkuszem pomiarowym, wynosi:

2. OBOWIĄZKI STRON

2.1. Wykonawca:

-rozpocząć instalację w pomieszczeniach sufitów naciąganych przez klientów ___________________________________
w czasie od " __________________ 201 ______. przez «» __________________ 201 ___ g.

-we współpracy z Klientem wystawiać i podpisywać zaświadczenie o akceptacji dostawy materiałów i robót.

2.2. Klient jest zobowiązany:

-zapłacić za koszty materiałów i pracy zgodnie z tą umową i zamówieniem (licznik arkuszy).

-przygotować pomieszczenie do produkcji prace w celu usunięcia przeszkody do pozycji pracy, jeśli to konieczne, i aby uniknąć uszkodzenia do ukrycia meble, podejmowania innych środków zaleceń Wykonawcy, eliminując zakłócenia z wykonywaniem pracy (niezgodności z warunków wymienionych powyżej, mogą mieć wpływ na termin i jakość pracy).

-podpisać akt akceptacji i dostawy materiałów i pracy.

3. OBLICZENIA STRON

3.1. Klient dokonuje płatności zaliczkowej w wysokości% wartości zamówienia, która wynosi:

_______________ rubli (________________________________________________________) przy podpisywaniu umowy.

3.2. Klient dokonuje dodatkowej płatności pozostałego% wartości zamówienia, która wynosi:

przy odbiorze zamówionych sufitów i rozpoczęciu prac przy ich montażu.

3.3. W przypadku płatności bezgotówkowej dokonywana jest przedpłata w wysokości 100%, a także dodatkowy czynnik stanowiący 5% kwoty kontraktu.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

4.1. Wykonawca gwarantuje jakość materiałów w ciągu 10 lat od daty zainstalowania sufitów napinanych, pod warunkiem prawidłowego użytkowania produktu i 2 lat w przypadku prac instalacyjnych. Obecność luki między ścianą a dekoracyjną pokrywą nie jest wadą sufitu.

4.2. Jeśli pułapy nie zostaną właściwie wykorzystane i pojawią się usterki z winy klienta, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

4.3. W przypadku naruszenia warunków wykonywania niniejszej umowy (sm.p.2.1) bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić klientowi karę - 0,1% dziennie wartości materiału dostarczonego, ale nie więcej niż 10% całkowitych kosztów pracy.

4.4. W przypadku naruszenia terminów realizacji niniejszej umowy (patrz 3.2), Klient zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 0,1% dziennie za ilość dostarczonych materiałów i robót.

4.5. Wszystkie dodatkowe prace wykonywane podczas montażu sufitów, i nie są uwzględniane w preliminarzu muszą być wykonane w zamówieniu, a zatwierdzony przez przedstawiciela klienta NIC (w szczególności instalatorów technolog brygady) oraz zapłacone. W przypadku niewykonania tej czynności, pułapy i prace wykonane dla ich instalacji są usuwane z serwisu gwarancyjnego.

5. INNE WARUNKI

5.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie Wykonawca otrzyma zaliczkę (lub otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy, w przypadku płatności bezgotówkowych) i jest ważna do momentu zarejestrowania aktu przyjęcia-przekazania materiałów i robocizny.

5.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy i nierozstrzygnięte w drodze porozumienia stron będą rozpatrywane zgodnie z procedurą przewidzianą przez obowiązujące przepisy.

5.3. Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których każdy ma równą moc prawną.

5.4. Wszelkie uzupełnienia niniejszej umowy stanowią jej integralną część, jeżeli zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron.

6. WYDAJNOŚĆ

6.1. Niezależnie od wszelkich klauzul umownych, które są sprzeczne z poniżej, w przypadku, gdy produkty są wysyłane przez producenta, był opóźniony w drodze, zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone, a gdy to opóźnienie, uszkodzenie lub utrata zostały spowodowane działaniem siły wyższej lub nieuniknionej przyczyny poza kontrolą Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie materiałów i, odpowiednio, rozpoczęcie lub kontynuację prac instalacyjnych.

7. ZASADY STOJĄCYCH SUFITÓW

7.1. Nie dotykaj sufitu za pomocą przeszywających lub tnących przedmiotów.

7.2. Nie naprawiaj samego sufitu. W przypadku stwierdzenia wad, zadzwoń do specjalistycznego instalatora.

7.3. Podczas czyszczenia wytrzyj sufit za pomocą wilgotnej szmatki.

7.4. Wymieniając lampy w oprawach wbudowanych w sufit, moc lamp nie powinna przekraczać 35 watów, a odległość od otwartych lamp do sufitu powinna wynosić (dla żyrandoli) nie mniej niż 40 cm.

7.5. Aby zdemontować sufity, należy zadzwonić do przedstawicieli firmy instalacyjnej.

8. TECHNICZNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

8.1. Klient jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy lokalizacji ukrytego okablowania (elektrycznego, telefonicznego itp.), W przeciwnym razie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie.

8.2. Pomieszczenie, w którym mają zostać zainstalowane sufity, należy przygotować przed rozpoczęciem prac instalacyjnych, zgodnie z wymaganiami wymienionymi w ZAŁĄCZNIKU nr 1.

9. WYMAGANIA STRON

Klient: (Przeczytałem i zgadzam się z umową)
Pełna nazwa _______________________________
_____________________________________

Ukończone przez:
Pełna nazwa ______________________________________
____________________________________________

Przykładowa umowa na dostawę i instalację sufitów napinanych

Praktyczność i żywotność tkaniny napinającej zależy bezpośrednio od jakości produktów i zgodności z technologią montażu. Jeśli właściwości tkaniny, film można sprawdzić przed rozpoczęciem pracy, to układ struktury zależy od profesjonalizmu mistrza. Zabezpiecz się przed niską jakością instalacji pomoże umowy na instalację sufitów napinanych. Dokument jest podpisany przez firmę świadczącą usługi, zawiera listę zobowiązań i praw stron, okres gwarancji, wystąpienie zdarzenia gwarancyjnego i wiele więcej.

Celem opracowania umowy na instalację sufitów napinanych

Dlaczego potrzebuję umowy na dostawę i instalację sufitów napinanych? Aby uniknąć wzrostu cen i chronić użytkownika przed niską wydajnością pracy. Podpisując dokument, właściciel mieszkania określa okres instalacji, ilość pracy.

Umowa przewiduje następujące elementy:

 • oferty na pracę, materiały;
 • kolejność wdrażania i całkowita ilość pracy;
 • czas montażu sufitu napinanego;
 • prawa, obowiązki stron;
 • okres gwarancji;
 • przypadki gwarancyjne, w których bezpłatna naprawa odbywa się na koszt firmy.

Ceny kontraktów muszą być podane w walucie państwa, co zapobiegnie ewentualnym wzrostom wartości w wyniku zmian kursów walut. Do obowiązków firmy należy wstępny pomiar obszaru, produkcja (zakup) i cięcie materiału.

Ważne! W umowie powinna istnieć klauzula o obowiązkach odszkodowawczych w przypadku naruszenia warunków świadczenia usługi. Na przykład dostawca nie był w stanie ukończyć instalacji na czas (z przyczyn niezależnych od kupującego) - za to odszkodowanie jest należne.

Czynność wykonywanych usług jest dokumentem obowiązkowym. Bez czynu właściciel nie może złożyć wniosku. Chociaż nie ma aktu, usługa nie jest zakończona - takie jest prawo. Podpisanie dokumentu przyjęcia jest procesem, w którym właściciel może w dalszym ciągu żądać zmiany wady w możliwie najkrótszym czasie, a po podpisaniu wszystkich błędów nie objętych gwarancją będą musiały zostać naprawione na własny koszt.

Podstawowe zasady sporządzania umowy

Celem dokumentu jest ustalenie terminu montażu, wskazanie zobowiązań gwarancyjnych i kosztów pracy. Umowa na instalację sufitu obejmuje szereg standardowych pozycji, a dodatki / zmiany mogą być wprowadzane do indywidualnych żądań użytkownika.

Aby zapobiec wzrostowi cen, konieczne jest przeprowadzenie wstępnej kalkulacji pracy - jest to obowiązkiem firmy. Również punkt dotyczący przedpłaty, jego kwota jest wskazana. Jeśli chcesz wykonać pracę w krótkim czasie, wprowadzasz pilną klauzulę i dodatkową opłatę za terminowość. Pozycje siły wyższej są określone, uszkodzenie płótna przed instalacją odbywa się z winy właściciela mieszkania. Prawa, obowiązki stron są określone.

Obowiązki klienta obejmują następujące elementy:

 • wprowadzenie uzgodnionej kwoty przedpłaty przed rozpoczęciem instalacji;
 • spłata salda kwoty w określonym czasie;
 • tworzenie warunków do pracy w pomieszczeniach;
 • dopuszczenie kapitana do lokalu do pracy;
 • podpisanie certyfikatu przyjęcia po zakończeniu montażu sufitów napinanych.

Ważne! Jeżeli jakość pracy nie odpowiada właścicielowi, może on odmówić podpisania aktu, wskazując uzasadnione powody odmowy na piśmie.

 • przeprowadzić wdrożenie zestawu prac w określonym czasie;
 • uwzględniać życzenia klienta, określone w umowie;
 • dostarczać materiały, niezbędne narzędzia i sprzęt do pracy;
 • zapewnić niezawodność, wytrzymałość, estetykę konstrukcji;
 • przy identyfikacji wad w działaniu usługi, zawartych w liście gwarancji, w celu ich wyeliminowania w krótkim czasie na własny koszt.

Ponieważ jakość i charakterystyka sufitów napinanych zależy bezpośrednio od kwalifikacji wykonawcy, ogromne znaczenie ma doświadczenie mistrzów.

Typowy przykład umowy

Łatwiej zrozumieć całą strukturę dokumentu, na podstawie przykładowej umowy dotyczącej sufitów napinanych.

Obowiązkowe pozycje, które muszą być zawarte w dokumencie:

 • przedmiot samej umowy, cechy konstrukcyjne;
 • obowiązki klienta, wykonawcy;
 • obliczenia dla każdego rodzaju pracy, całkowita kwota;
 • indywidualne warunki;
 • odpowiedzialność obu stron;
 • charakterystyka techniczna konstrukcji;
 • okoliczności siły wyższej;
 • inne warunki;
 • rekwizyty klienta, wykonawcy.

Jeżeli umowa określa zasady działania pułapu po instalacji, należy postępować zgodnie z nimi. Z reguły klauzule zawierają proste instrukcje o zachowaniu ostrożności, konieczności czyszczenia tylko miękkimi związkami. Określane są również działania prowadzące do utraty trwałości, estetyki tkaniny, występowania wad.

Ważne! Przedmioty mogą być dodawane do umowy indywidualnie. Aby nie zapomnieć o tym, co jest konieczne, lepiej jest, aby właściciel zdecydował z wyprzedzeniem o życzeniach i zapisał je osobno, a następnie zawarł umowę.

Warunki gwarancji

Przez okres gwarancyjny rozumie się okres, w którym wykonawca zobowiązuje się naprawić wady projektu na własny koszt. Aby nie naruszyć zobowiązań umownych, użytkownikowi nie wolno przeprowadzać napraw lub prac konserwatorskich bez powiadomienia wykonawcy. Oznacza to, że nie można włożyć dodatkowych lamp, poradzić sobie z wypuszczaniem wody z sufitu, wykonywać innych manipulacji bez obecności przedstawiciela firmy.

Aby umieścić urządzenie światła, naprawić bagietki, aby wykonać inne czynności, należy wezwać instalatora, zawiadomić potrzebę pracy, a następnie wymagać notatkę w umowie, na karcie gwarancyjnej lub podpisania zaświadczenia o przyjęciu wykonywanych usług. W przeciwnym razie zobowiązania gwarancyjne firmy zostaną zresetowane, a klient będzie musiał poradzić sobie z dowolnymi wadami na własny koszt.

Ważne! Gwarancja udzielana jest na okres 10 lat. Ogólny rejestr obejmuje integralność materiału (tkanina, folia), materiały składowe, sprzęt. Ramy czasowe zaczynają się od momentu (dnia) montażu sufitów napinanych. Gwarancja zostaje wyrównana, jeśli naruszone zostaną warunki użytkowania.

Podczas instalacji może występować szczelina między panelem ściennym a wkładką dekoracyjną - nie jest to małżeństwo podlegające wymianie gwarancyjnej. W przypadku prac instalacyjnych okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakończenia instalacji.

Pułapki, na które należy zwrócić uwagę

Co powinienem zrobić, podpisując umowę? Uważnie przeczytaj wszystkie elementy i to, co piszą drobnym drukiem. Występujące punkty sporne należy wyjaśnić przed podpisaniem dokumentu. Wykonawca nie może interpretować niuansów tylko we własnym kierunku, z ewentualnymi nieścisłościami, należy dążyć do eliminacji lub wyjaśnienia spornych punktów.

Znając z góry, co dokładnie zostanie napisane w umowie, możesz łatwo ocenić wiarygodność firmy. Umowa może i powinna być zawarta z Tobą w celu omówienia z prawnikiem. Jeśli to konieczne, należy dokonać zmian, a jeśli wykonawca odmawia sporządzenia umowy, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, lepiej odmówić usługi. Kontrowersyjne momenty zwrócą się przeciwko klientowi, udowodnią ignorancję lub zażądają wykonania ustaleń, będzie to trudne.

Gwarancja na sufity napinane lub jak oszukać wszystkich i zarabiać pieniądze

Kontynuuję serię artykułów na temat expository. Tym razem porozmawiamy o oszustwach z gwarancjami udzielonymi przez firmy, firmy i innych uczestników rynku sufitów napinanych. Warto zauważyć, że informacje te częściowo lub całkowicie dotyczą różnych obszarów naszego rynku usług, a nie tylko sufitów napinanych.

W rzeczywistości, większość firm nie rozumieją i nie znają ustawy o „ochronie praw konsumenta” i ustanawia gwarancję na zasadzie - „jak każdy inny, a ja”, nawet nie próbując zrozumieć, dlaczego jest to konieczne i jak to działa. Inni uczestnicy rynku świadomie używają "gwarancji obietnic" jako narzędzia marketingowego, czasami po prostu oszukując swoich klientów.

Oddzielna gwarancja

Podstawową zasadą udzielania gwarancji na sufit podwieszony jest jego separacja: gwarancja na materiał i do instalacji (praca). Najczęstszą gwarancją jest 10 lat na materiał i 1 rok na pracę. Istnieją inne terminy, różne firmy mają różne sposoby.

Sam pomysł podziału zobowiązań gwarancyjnych nie jest sprzeczny z prawem. Sufit napinany składa się z dwóch elementów: materiału i usługi. Pierwsza jest gwarantowana przez producenta, druga przez instalatora.

Oddzielna gwarancja jest bardzo dogodna dla różnych rodzajów manipulacji.

Po pierwsze, reklamując swoje usługi, firma wskazuje dłuższy okres gwarancji, który jest podany dla materiału (10 lat), a rok na instalację nie reklamuje. Daje to klientowi wrażenie, że firma daje ogromną gwarancję, jest pewna jakości dostarczanych usług / materiałów, ale to tylko wrażenie.

Po drugie, gdy pojawia się zdarzenie gwarancyjne, firma zawsze ma możliwość manipulowania sytuacją. Ponieważ klient w większości przypadków nie jest w stanie samodzielnie ustalić - z winy której nastąpił przypadek gwarancji (wadliwy materiał lub niewłaściwa jakość instalacji).

Większość oszukanych klientów uważa, że ​​nie jest konieczne podejmowanie sporu, a tym bardziej, że do sądu, ponieważ koszt tego pułapu nie usprawiedliwia pieniędzy wydanych na spory sądowe. Firmy doskonale zdają sobie z tego sprawę i korzystają z niego. Dla obiektywności należy zauważyć, że na rynku istnieją sumienne firmy, które nie wykorzystują słabości rynku, ale ich mniejszość.

lepiej jest początkowo uzyskać produkt o wysokiej jakości niż zamówienie "towarów konsumpcyjnych" z ogromną gwarancją, a następnie uruchomić i spróbować zrealizować swoje prawa konsumenckie. Wybierając firmę, zwracaj większą uwagę na jakość wykonywanej pracy, a nie na obietnice reklamowe. Jeśli firma podkreśla gwarancje, upusty i prezenty, a nie jakość swojego produktu, zastanów się, jak dobra jest taka firma?

Długi okres gwarancji

Drugi rodzaj oszustwa to bardzo długi okres gwarancji. Można spotkać termin 25, 30, 40, a ktoś nie waha się dać 50 lat. Nietrudno zrozumieć, że taka firma nie jest fizycznie w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Wiele z tych firm istnieje od kilku lat, po czym likwidują firmę i wszystkie gwarancje parują.

zwróć uwagę na wiek kontrahenta, z którym podpisujesz umowę. Być może firma udziela gwarancji na 50 lat, ale okres jej działalności liczony jest za kilka miesięcy.

Dlaczego firmy odważnie dają gwarancje bez obawy o konsekwencje?

Jak powiedziałem, gwarancja jest najczęściej wykorzystywana jako narzędzie marketingowe w celu przyciągnięcia większej liczby klientów, którym powiedziano, że kartka z pieczęcią ochroni ich przed możliwymi konsekwencjami. W ten sposób odciąga uwagę klienta od głównego tematu - jakości sufitu.

Istnieje również nieoficjalne statystyki, że większość klientów (70%) nie korzystają ze swoich praw do serwisu gwarancyjnego dla wielu powodów: utrata karty gwarancyjnej (Umowa), skromność, niechęć do rozpoczęcia konfliktu, niechęć tracić czasu, ponieważ drobiazgi itp. W ramach gwarancji stosuje się jednostki, tylko w przypadku rzeczywistych problemów, a następnie, tylko w pierwszych kilku miesiącach. Wszyscy o tym doskonale wiedzą.

Wykazać, że jest to przypadek gwarancyjny!

Nikt nie chce wypełnić zobowiązań gwarancyjnych, jest to całkiem logiczne.

I zamiast wykonać pracę poprawnie, niektóre firmy wybierają inną strategię pracy. Często próbują zmusić klienta do udowodnienia, że ​​problemy z sufitem powstały z powodu artysty. Trzeba powiedzieć, że prawem jest to klient zobowiązany jest udowodnić, że problem powstał z winy wykonawcy / producenta, a także norm dla instalacji sufitów podwieszanych nie istnieją, sprawiają, że niezwykle trudne.

biorąc gotowe sufity, bądź ostrożny, zwracaj uwagę na drobiazgi: pęknięcia, nieregularności, fałdy, integralność płótna itp. Najlepiej jest wejść do obiektu i osobiście obserwować postęp instalacji. W obecności klienta instalatorzy będą pracować bardziej zdyscyplinowani. Przy najmniejszym podejrzeniu o ich niekompetencję domagali się wymiany brygady. Nie wierz, że profesjonaliści pracują w firmach. Często zupełnie odwrotnie. Wszyscy profesjonaliści pracują dla siebie. Ze względu na niską płacę, ludzie bez roszczeń, bez doświadczenia, a także migranci zarobkowi częściej pracują dla "wujka".

Ze względu na zainteresowanie spójrz na strony z ofertami pracy. Prawie dla wszystkich wolnych miejsc pracy "instalator sufitów naciągowych" w wymaganiach wskazuje "1 rok" lub "bez doświadczenia". Jest możliwe, że takie asemblery przyjdą do ciebie.

Warunki gwarancji

Niektóre firmy odmawiają wykonywania prac gwarancyjnych, określając szereg wymagań: do przenoszenia mebli, usuwania cokołu, gzymsu itp.

Wyobraź sobie, że wkleiłeś tapetę, cokół, położyłeś meble i "bang" - poderwał sufit (warunkowo). A teraz, aby go naprawić / wymienić, musisz opuścić lokal, inaczej nic.

- "Jesteśmy gotowi naprawić wszystko, ale bądźmy mili, aby zapewnić dostęp do obwodu!" Mówią.

Niestety, nikt nie rekompensuje kosztów tych prac.

Nie powiem nic nowego. Umowa z gwarancją jest dobra, a pułap z gwarancją jest jeszcze lepszy. Zamów instalację od doświadczonego mistrza, który po raz pierwszy wykona niezawodny i trwały sufit napinany, który nie wymaga konserwacji i naprawy.

Z którą firmą masz umowę?

Podpisując umowę, często nie myślimy o tym, z kim jesteśmy. Możliwe, że podmiot prawny / IP, który daje gwarancję, nie jest powiązany z firmą, która zainstaluje dla ciebie pułap. Jest to z pewnością oszustwo w czystej postaci, ale zdarza się. Twoja umowa może być "fałszywa".

Lub firma może okresowo zmieniać osobę prawną, pracując pod tą samą marką. Znak jest taki sam - firmy są różne. Oczywiście Twoja gwarancja w tym przypadku będzie nieważna.

zawsze sprawdzaj autentyczność i wiek kontrahenta. Nie zapomnij poprosić o pełnomocnictwo od miernika, jeśli podpiszesz umowę w domu.

Co to myśli w profesjonalnym środowisku?

Stosunek do przypadków gwarancji jest bardzo negatywny. Nikt nie chce pracować za darmo / tanio.

W dobrą gwarancją powinien iść zespół, przeprowadzono instalację sufitu, ale to nie zawsze działa, ponieważ w firmach jest obrót i „kosyachny” instalatorzy nie długo. Często firma płaci za wyjazd do innej drużyny. Kwota nie jest tak duża, ale dlatego, że chcą trochę komuś służyć.

Niektóre, zwykle duże, firmy w stanie brygady, zajmują się naprawami gwarancyjnymi. Takie firmy są jednym. Wszyscy inni bardzo niechętnie udzielają gwarancji.

Wniosek

Ani gwarancji, nawet najbardziej dobrze napisany kontrakt, w praktyce, nie gwarantuje niczego, chociaż, ponieważ wartość sufit nie usprawiedliwia siły, które trzeba wydać zwrot na drodze sądowej w przypadku problemów. Niestety w naszym kraju system sądowniczy nie jest jeszcze wystarczająco doskonały.

Jakość instalacji, którą ci oferuję, nie znajdziesz w żadnej firmie.

Przypadki opisane w tym artykule mają miejsce na naszym rynku, ale nie oznacza to, że absolutnie wszystkie firmy używają tych technik do oszukiwania nabywców.

Gwarancja

Firma "DPS Plus" dziękuje za wybór. Jesteśmy przekonani, że najwyższy poziom technologii i estetyki sufitu napinanego zaspokoi wszystkie Państwa życzenia.

Aby uniknąć nieporozumień, prosimy o uważne przestudiowanie instrukcji obsługi i sprawdzenie poprawności karty gwarancyjnej (drukowanie, podpisy i daty).

W ramach tego kuponu gwarancyjnego firma DPS Plus zapewnia następujące gwarancje na swoje produkty:

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy postępuje się zgodnie z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. Nie dotykaj sufitu za pomocą przeszywających lub tnących przedmiotów.
 2. Nie naprawiaj siebie.
 3. W przypadku stwierdzenia wady należy wezwać specjalistycznego instalatora.
 4. Wyczyść sufit wilgotną miękką ściereczką, jeśli to konieczne, użyj detergentów, które nie zawierają rozpuszczalników i frakcji ściernych.
 5. Moc wymiennych lamp w oprawach wbudowanych w sufit nie może przekraczać 60W dla żarówek i 35W dla lamp halogenowych.
 6. Tylko zdemontuj firmowy instalator.

Sufity naciągane powinny być stosowane w ogrzewanych pomieszczeniach przy reżimie temperatur od 5 ° C do 50 ° C.

Przykład wykonawcy kontraktu

UMOWA NR. __________________________________

_______________________________________________ "______" _______________ 2016

Pełna nazwa: _______________________________________________________________________________
w „Klient”, z jednej strony, a w osobie ____________________________________________ _______________________________________________________________________, działając na podstawie _________________________________________________, zwaną dalej „Wykonawcą”, zwane łącznie „Stronami”, zawarły niniejszą Umowę w sposób następujący:


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1.1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z oszacowaniem, do specyfikacji (załącznik nr 2) do świadczenia usług związanych z dostawą i montażem sufitów napinanych w: ______________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________ i zapoznaj się z instrukcjami obsługi sufitów napinanych (Załącznik nr 3), a Klient zapłaci za usługi w sposób i na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie.

2. KOSZTY ROBOCZYCH I PROCEDURY PŁATNOŚCI

2.1. Ceny za roboty są ustalane w rublach, zgodnie z Kartą Ilości, która jest integralną częścią niniejszej Umowy (Załącznik 2).

2.2. Płatność jest dokonywana w następującej kolejności:

2.2.1. Przelew bankowy to płatność w wysokości 100% kosztu pracy.

2.2.2. W przypadku płatności gotówką, Klient płaci 30% kosztów pracy za zawarcie niniejszej Umowy, a 70% za akt akceptacji pracy w momencie jej podpisania. W przypadku odmowy przez Klienta zapłaty pozostałej części kwoty wynikającej z umowy (70%) niezwłocznie po instalacji sufitu, Wykonawca ma prawo do demontażu zainstalowanych sufitów. W takim przypadku powtórna instalacja sufitów odbywa się w dniu dogodnym dla Wykonawcy i za dodatkową opłatą.

2.3. Jeśli w trakcie prac zidentyfikowano potrzebę wykonywania pracy nie przewidzianych w umowie na wykonanie prac przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony aneksu z rachunkowości systemu zamkniętego lub bez, jeżeli umowa określić typy dodatkowej pracy i kosztów.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

3.1. Wykonawca:

Z.1.1. Wykonuj prace nad niniejszą Umową w sposób jakościowy, w ramach czasowych ustalonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania pracy w siedzibie Klienta.

3.1.2. Nie później niż w ciągu dziesięciu dni od otrzymania zaliczki i powiadomienia Klienta o gotowości obiektu do wykonania pracy, do zainstalowania pułapu i dostarczenia go Klientowi na podstawie Zaświadczenia o akceptacji.

3.1.3. Powiadomić Klienta o dniu przyjęcia zlecenia w uzgodniony sposób (telefonicznie, faksem, powiadomieniem pocztą itp.).

3.1.6. W przypadku odroczenia wykonania umowy z winy Klienta (niechęć do sprzeciwienia się przeprowadzenie prac), Wykonawca zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu prac, ale nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do sprzeciwu wobec robót.

3.1.7. Natychmiast poinformuj Klienta o wszelkich okolicznościach, które nie są od niego zależne, co może wpłynąć na jakość montażu sufitu i jego zakończenie w terminie, o ile okoliczności takie zostaną ujawnione Wykonawcy. W takim przypadku Strony są zobowiązane do rozważenia celowości i kierunku kontynuacji pracy w okresie trzech dni. Jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie, rozliczenia między Stronami będą dokonywane na podstawie faktycznie poniesionych przez Wykonawcę.

3.1.8. Ponowne zamontowanie sufitu napinanego bez dodatkowej zapłaty przez Klienta, jeśli płótno zostanie znalezione z wadami fabrycznymi w ciągu 30 dni roboczych od daty podpisania wadliwej listy. W przypadku wykrycia związku małżeńskiego z zakładu karnego, kary przewidziane w punkcie 4.1 nie mają zastosowania.

3.2. Wykonawca ma prawo:

3.2.1. Aby wypowiedzieć umowę jednostronnie z powodu złej wierze ze strony Klienta (świadczenia nieprawidłowych adresów, numerów kontaktowych, niedostępność miejsca do montażu sufitów podwieszanych, brak zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie oszacowania). Jednocześnie rozliczenia między stronami dokonywane są w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione przez wykonawcę.

3.2.2. Uzyskaj od Klienta niezbędne informacje o stanie ścian, przegród, lokalizacji ukrytej komunikacji (ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, wentylacja, okablowanie elektryczne).

3.3. Klient jest zobowiązany:

3.3.1. Przekazanie Wykonawcy pomieszczenia, w którym przygotowano pracę, przygotowanego do zainstalowania sufitów naprężających zgodnie z wymaganiami technicznymi (załącznik 1).

3.3.2. Zawiesić prace budowlane i instalacyjne oraz wykończeniowe na czas montażu sufitów naciągowych, aby uniknąć uszkodzenia sufitów.

3.3.3. Zapewnić miejsce do przechowywania materiałów i narzędzi w okresie, w którym praca zostanie wykonana z Wykonawcą, jeśli czas pracy przekracza jeden dzień i zabrać materiały i narzędzia do przechowania zgodnie z ustawą o przekazywaniu wartości materiałowych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo materiałów i narzędzi pozostawionych do przechowywania ponosi w tym przypadku Klient. Jeżeli zabezpieczenia nie zostaną zapewnione, Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za terminowe dostarczenie pracy, a Klient zrekompensuje Wykonawcy bezpośrednie straty w związku z tym.

3.3.4. Zapewnić całemu okresowi pracy swobodny dostęp pracowników Wykonawcy do serwisu w ciągu dnia roboczego. W przypadku braku dostępu do obiektu oraz w terminach przewidzianych w niniejszej umowie, ostateczny termin realizacji Umowy zostanie określony przez Wykonawcę.

3.3.5. Zapewnić Wykonawcy wszystkie niezbędne akcesoria (oświetlenie, wentylację itp.) W przypadku wykonywania prac przy użyciu sprzętu Klienta. Jeżeli urządzenie nie zostanie dostarczone, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zainstalowania sufitów naciągowych bez akcesoriów.

3.3.6. Dostarcz przewody elektryczne do miejsca podłączenia urządzeń elektrycznych i innych. W przypadku wykonania tych prac przez Zleceniobiorcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty za dodatkową pracę zgodnie z dodatkową umową podpisaną przez Strony.

3.3.7. Terminowo przyjmuję pracę nad akcją przyjęcia i przekazania oraz zapłacić za pracę wykonaną zgodnie z Traktatem.

3.3.8. Przekazanie Wykonawcy niezbędnych informacji o stanie ścian, przegród, lokalizacji ukrytej komunikacji (ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, wentylacja, okablowanie elektryczne). Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne negatywne konsekwencje, jeśli informacje te nie są dostępne lub są niewiarygodne.
3.4. Klient ma prawo:

3.4.1. Kontrolowanie postępu wykonanej pracy, przestrzeganie terminów ich realizacji, bez ingerowania w działalność operacyjną i gospodarczą Wykonawcy. Technologia prac jest określona przez Wykonawcę.

3.4.2. Uzyskanie na zawarciu umowy niezbędnych informacji na temat funkcjonowania sufitów napinanych.

3.4.3. W dowolnym momencie odmawiają wykonania niniejszej Umowy pod warunkiem, że wykonawca faktycznie zapłaci koszty i kary faktycznie poniesione przez niego w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z Umowy. Zgodnie z rzeczywistych kosztów poniesionych rozumieć środki pieniężne przekazywane osobom trzecim NIC (producent, przewoźnik, lub inne) i trzymając karę zapłacił NIC powiedział osób na podstawie niniejszej uchwały. Jednocześnie poniesione wydatki muszą być udokumentowane przez Wykonawcę.

3.5. W przypadku wykonywania pracy etap po etapie, Strony zobowiązują się do skompilowania i podpisania przejściowej ustawy o wykonywaniu pracy.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

4.1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów wykonania prac określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca, na żądanie Klienta, zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego kosztu pracy za każdy dzień zwłoki.

4.2. W przypadku naruszenia przez Klienta terminu zapłaty za pracę na podstawie niniejszej Umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 0,2% niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki na żądanie Wykonawcy.

4.3. W przypadku zmiany rozmiaru lub geometrię siedzibie klienta w miejscu po stronie Wykonawcy pomiarów kontrolnych, dzięki czemu instalacja niemożliwe, cały koszt zastąpienia, wykonanie, dostawa i montaż sufitów podwieszanych Resize geometrię przypisany do klienta.

4.4. W przypadku wizyty zespołowej koordynowanej z Klientem i niemożności wykonania pracy z winy Klienta, tj. niedostępności obiektu do montażu (brak napięcia 220V, rozebranego muru, Klient lub jego przedstawiciel nie może przyjść o dopuszczenie montażu obiektów i innych działań, które mogą prowadzić do niemożności zamontować sufit) sprawia, że ​​akt. Na podstawie up rysunku Klienta wypłacał odszkodowania wykonawcy fałszywego zjazdu i łatwym zespołu w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) rubli pozostawiając każdemu zespołowi. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty salda wynikającej z umowy. Ostateczne warunki montażu sufitu określa Wykonawca.

4.5. Jeżeli w suficie naciągu występuje krzywoliniowość, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nierówności spawanych szwów jednokolorowych lub o innym kolorze lub teksturze.

4.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odizolowanie przestrzeni sufitu od dostępu mas powietrza z sąsiednich pomieszczeń, wentylację nawiewu powietrza, szyby wentylacyjne oraz ewentualne "zginanie" lub "sklejanie" sufitów napinanych.

4.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane krzywizną powierzchni montażowej (ściany, sufitu).

4.8. Technologia prac jest określona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Klient będzie ingerował w technologię montażu sufitu naprężającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy. Jednocześnie rozliczenia między Stronami dokonywane są na podstawie faktycznie poniesionych przez Wykonawcę.

4.9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania niewyszczególnione w niniejszej Umowie.

4.10. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

5. POŁĄCZENIE LUB ZAKOŃCZENIE UMOWY.

5.1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana za porozumieniem Stron lub z innych przyczyn przewidzianych w obowiązującym ustawodawstwie lub w niniejszym Traktacie.

6. OBOWIĄZKI GWARANCYJNE.

6.1 Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo połączeń spawanych powierzchni sufitu napinanego i niezmienność charakterystyki kolorystycznej ostrza na dziesięć lat.

6.2. Wykonawca gwarantuje jakość wykonania prac instalacyjnych na podstawie niniejszej Umowy w ciągu jednego (1) roku, pod warunkiem, że prace te zostały zaakceptowane na podstawie certyfikatu odbioru i opłacone przez Klienta.

6.3 Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania Certyfikatu Akceptacji, z zastrzeżeniem 100% zapłaty za koszt pracy.

6.4. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy przestrzegane są zasady działania sufitów napinanych.

6.5. Nie są one przypadkiem gwarancyjnym: wadliwym działaniem konstrukcji i ostrza w wyniku mechanicznego uszkodzenia; uszkodzenia spowodowane spadaniem ciał obcych, cieczy, owadów do sufitu podwieszanego; szkody spowodowane przez żywioły, ogień, czynniki domowe, w tym takie jak nieprzestrzeganie państwowych norm parametrów sieci zasilających i inne podobne czynniki zewnętrzne; wibracje sufitu, które wynikają z zewnętrznego wpływu powietrza z sufitu.

7. SIŁA WYŻSZA.

7.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe uchybienie jeśli wydajność jest spowodowane siłą wyższą (takich jak wojny, klęski działania, jak również jednostronnych aktów rządu, nie pozwalają stronom spełnić warunki umowy). Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z okoliczności siły wyższej, musi poinformować o tym drugą stronę w ciągu tygodnia.

7.2. Termin wykonania zobowiązań jest odroczony na okres okoliczności siły wyższej.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

8.1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Traktatu będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami bezpośrednio lub w drodze wymiany listów.

8.2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spór podlega kontroli Sądu Arbitrażowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Niniejsza Umowa zawarta jest w ramach Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (zgodnie z artykułem 3 § 2, artykuł 421 pkt 1, 3, 4 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

9.2. Niniejsza Umowa została sporządzona na dwóch stronach w dwóch (dwóch) egzemplarzach, po rosyjsku, po jednym dla każdej ze stron.

9.3. Do niniejszej umowy dołączone są:

Wymagania techniczne dotyczące przygotowania lokalu - załącznik nr 1

Specyfikacja - Załącznik nr 2

Instrukcja obsługi sufitów naprężeniowych - Załącznik nr 3

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy i nie mają niezależnej mocy prawnej pod jej nieobecność.

Gwarancja na sufity napinane

Instalując wysokiej jakości i niedrogie sufity napinane od ponad 6 lat, Concord był w stanie zgromadzić szerokie doświadczenie w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wszystkich modeli takich systemów sufitowych.

Bardzo często musimy obsługiwać sufity, wcześniej instalowane przez liczne jednodniowe firmy i prywatnych mistrzów cudów z "avito" lub z sieci społecznościowych, które teraz zupełnie zniknęły z rynku przemysłowego. W zdecydowanej większości przypadków ich właściciele stają się naszymi stałymi klientami.

Zobacz konsekwencje złego montażu sufitów napinanych takich "mistrzów cudów"

Nasze gwarancje

Czy istnieje gwarancja niedrogiego sufitu napinanego? Jakie są okresy gwarancyjne iw jakich przypadkach system sufitowy w 100% podlega bezpłatnej naprawie? Te pytania są interesujące dla każdego nowego klienta, który po raz pierwszy zwrócił się do Concord.

Zawsze gwarantujemy jakość sufitów podwieszanych iz tego powodu zapewniamy naszym klientom 2 rodzaje gwarancji:

Gwarancja producenta producenta jest określona przez producenta i zwykle wynosi od 10 do 15 lat eksploatacji;

nasza własna gwarancja na pracę - 3 lata bezpłatnej konserwacji systemu sufitowego są zagwarantowane w przypadku, gdy właściciel ściśle przestrzega zasad działania i konserwacji tkaniny / komponentów.

Uwaga: w przypadku niektórych rodzajów prac niezwiązanych z naprawą płótna, okres gwarancji może być krótszy niż 3 lata.

Zasady świadczenia usług gwarancyjnych

Wszystkie gwarancje jakości są jasno określone w umowie, która jest z każdym klientem przy instalacji dowolnego typu systemu sufitowego.

Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania aktu wykonanych prac.

W przypadku sporów przeprowadzane jest badanie. Jeśli wada płótna, profilu lub elementów może być uznana za gwarancję, badanie przeprowadza się na nasz koszt. W przeciwnym razie klient płaci za badanie wad zgodnie z aktualnym cennikiem.

Po wygaśnięciu gwarancji jakości na sufity podwieszane wszystkie prace naprawcze są płatne według aktualnych stawek. Obejmuje to również usługi, niezwiązane z zobowiązaniami gwarancyjnymi.

W jakich przypadkach przeprowadzana jest bezpłatna naprawa sufitów napinanych?

Czy planujesz kupić sufity napinane? Gwarancja będzie działać w następujących sytuacjach (tradycyjnie nazywamy je przypadkami gwarancyjnymi).

Spontaniczne zwijanie się ostrza podczas jego eksploatacji (w okresie gwarancyjnym).

Rozkwit tkaniny lub występowanie defektów kolorystycznych, niezwiązany z niewłaściwą opieką lub sytuacjami awaryjnymi.

Spontaniczne rozrywanie lub rozbieżność stawów (w przypadku modeli z sufitami naprężonymi z płótnami szwów).

Wypalanie płótna za pomocą urządzenia oświetleniowego (w przypadku, gdyby wykonawca nie poinformował klienta o aktualnych ograniczeniach dotyczących lamp żarowych lub lamp halogenowych podczas instalacji elementów oświetleniowych).

Uszkodzenie komponentów (platforma zwijania lub urządzenia, spontaniczny opad taśmy kamuflażowej itp.).

Jakie przypadki nie są uważane za gwarancję?

Umowa przewiduje również szereg sytuacji, które nie są objęte usługą gwarancyjną. Eliminacja takich wad przez specjalistów serwisowych firmy "Concord" odbywa się przy płatności usług w aktualnych taryfach.

W szczególności przypadki gwarancyjne nie obejmują:

wszelkiego rodzaju mechaniczne uszkodzenia sufitu napinanego;

uszkodzenie płótna podczas używania agresywnych chemii gospodarczej;

spalanie wykładziny sufitowej w przypadku używania lamp innych niż LED o niewłaściwej pojemności (w przypadku, gdy dostawca oświetlenia poinformował klienta w odpowiednim czasie, które lampy powinny być używane w połączeniu z sufitem podwieszanym).

Jest to ważne: zalanie przez sąsiadów (powódź) jest uważane za rodzaj siły wyższej i nie należy do liczby przypadków gwarancji. Kiedy zwijasz płótno w takiej sytuacji, nie próbuj samodzielnie rozwiązywać problemu. Po tym, jak nasi specjaliści serwisowi wykonają odprowadzanie wody, obecne gwarancje dotyczące sufitów napinanych pozostaną w mocy.

Należy pamiętać, że dalsze utrzymanie gwarancji na sufity napinane nie jest możliwe, jeśli nasi specjaliści znajdą oczywiste ślady samodzielnego demontażu i późniejszej instalacji płótna podczas powodzi.

Nie podlegają gwarancji i innych wad, które właściciel systemu sufitowego próbował wyeliminować. Gwarancja naprawy bielizny i akcesoriów nie jest przeprowadzana z rażącym naruszeniem zasad eksploatacji i niewłaściwą dbałością o sufity naprężające wszystkich typów i modeli.

Karta gwarancyjna

Co robić w tej sytuacji?

 1. Poproś o nagrania z kamer CCTV, które są zawsze zainstalowane w każdym sklepie. Można to zrobić, przedstawiając aplikację do samego sklepu, ale jeśli nie zareagowano, lepiej skontaktować się z organami regulacyjnymi.
 2. Znajdź świadków, że kupiłeś towar w tym sklepie w określonym dniu i czasie.
 3. Weź od sprzedawcy oświadczenie o sprzedaży i płatności i zapoznaj się z nim.

Jeśli dokument nie jest wypełniony lub występują błędy W tym przypadku karta gwarancyjna nie jest dokumentem potwierdzającym, a następnie należy zastosować inną metodę. Musisz tylko dostarczyć czek lub inne potwierdzenie płatności, na które otrzymasz bezpłatną usługę. Okres gwarancji w tym przypadku będzie równy czasowi działania, który określa sprzedawca.

Przykład wypełnienia karty gwarancyjnej dla towaru, przykład

Jak wypełnić pustą kartę gwarancyjną

Warunki gwarancji Bilet jest wypełniany bezpośrednio przez kupującego, ma więc ustaloną formę. Jednak w takim dokumencie konieczne są nie tylko bezpośrednie obowiązki stron, ale także warunki, w których kupon będzie miał skutek. W większości przypadków dotyczą konsumenta, który musi sam dostarczyć towar do naprawy i przedstawić kupon.
Możliwe jest wręczenie takiego dokumentu zarówno nabywcom produktów, jak i osobom działającym jako klient usługi. Odrębne miejsce zajmują warunki wypowiedzenia danego obowiązku. Obejmują one następujące postanowienia:

 1. Niespójność informacji o produktach według wskazań w bilecie.

Gwarancja: warunki, przykładowy kupon gwarancyjny

Próbkę formularza kuponu gwarancyjnego można znaleźć w Internecie.

 • Kto jest odpowiedzialny za naprawę: jeżeli wina kupującego nie jest zepsuta, sprzedawca musi zapewnić pomoc w naprawie sprzętu.
 • Czy wymiana towaru na czas naprawy: zwykle producent nie jest zobowiązany do wydania podobnego sprzętu kupującemu.
 • W takich przypadkach zobowiązania z gwarancji są wycofywane ze sprzedającego. Jeżeli operacja jest sprzeczna z zasadami opisanymi w instrukcji lub naprawa została wykonana przez kupującego własnymi rękami, wówczas gwarancja na takie przypadki, niestety, nie zostanie rozdzielona. Jest to dość ogólna lista zobowiązań, ale biorąc pod uwagę specyfikę sprzętu, można wprowadzić dodatkowe zmiany, o których kupujący powinien zostać powiadomiony z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem transakcji.

Warunki wypełnienia w formie kuponu gwarancyjnego

W tym przypadku kupon można kupić u oficjalnego przedstawiciela odpowiedniej marki w naszym kraju, ale będzie on kosztowny.

 • Gwarancja na życie. Nie myśl, że produkt można serwisować przez całe życie. Obowiązek ten dotyczy produkcji tej konkretnej marki: po zaprzestaniu produkcji wszystkie zobowiązania są automatycznie usuwane z producenta.

Czasami producenci w tym przypadku idą na całość: wystarczy zmienić nazwę (czyli nazwę produktu), a usługa przestanie istnieć. A jeśli mówimy w kategoriach ogólnych, to obecnie w ustawodawstwie naszego kraju nie ma takiego sformułowania, jak dożywotnia gwarancja, więc przy nabyciu lepiej jest zapoznać się ze wszystkimi punktami umowy sprzedaży.

Darmowa naprawa bez karty gwarancyjnej - mit lub rzeczywistość

Wszystkie pola w nim są wypełnione, co obejmuje:

 1. Numer gwarancji.
 2. Informacje o sprzedawcy.
 3. Informacje o kupującym.
 4. Pełna nazwa zakupionego produktu.
 5. Szeregowa liczba produktów w ścisłej zgodności.
 6. Liczba i inne podobne cechy produktu.
 7. Okres gwarancji. Jego producent ustanawia niezależnie ze względu na cechy produkcji.
 8. Podpis i nazwisko kupującego.
 9. Data zakupu.
 10. Podpis i pieczęć sprzedawcy.

Podane informacje przedstawiono w tabeli, po czym następuje dokładne wyjaśnienie wszystkich zobowiązań i warunków gwarancji.
Przykład, różne numery seryjne.

 • Wyraźne braki w towarach otrzymanych, gdy nie są prawidłowo transportowane lub przechowywane.
 • Naruszenie zasad dotyczących działania towarów.
 • Naruszenie etykiet i pieczęci.
 • Łamanie towarów w związku z działaniem siły wyższej.
 • Oprócz obowiązków wykaz ten można uzupełnić, biorąc pod uwagę charakter proponowanych produktów. Spis treści Aby wypełnić kartę gwarancyjną, musisz przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, forma jest bardzo ważna. Próbka karty gwarancyjnej musi pochodzić od osoby oferującej towary.
  Po drugie, tylko sprzedawca wypełnia. Po trzecie, obowiązkowe jest zapoznanie się z dokumentem każdej ze stron, błędy doprowadzą do nieważności dokumentu. Każda karta gwarancyjna musi być opatrzona pieczęcią sprzedawcy, bez względu na to, jakie produkty są oferowane. Kupon powinien wyglądać w określony sposób.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę zysków lub inne szkody wynikające z awarii nabytego sprzętu. Sprzedający nie przyjmuje roszczeń dotyczących parametrów technicznych i technologicznych sprzętu, jeżeli te ostatnie są regulowane i odpowiadają parametrom fabryki producenta. Nabywca zostaje niniejszym zapoznany z faktem, że ten sprzęt nie jest przeznaczony do użytku domowego i jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.
UWAGA! Przy zakupie proszę sprawdzić kompletność, dostępność karty gwarancyjnej i instrukcje użytkowania. Aby uniknąć nieporozumień, prosimy o uważne przestudiowanie instrukcji obsługi produktu, warunków gwarancji, a także o sprawdzenie poprawności karty gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna

Subtelność i niuans

 1. W sytuacji, gdy klient dokonuje zakupu w celu konserwacji lub odzysku, warto wiedzieć, że okres gwarancji jest przedłużany w firmie sprzedającej lub w warsztacie serwisowym, w którym elektronika była poddawana diagnostyce.
 2. Ponadto, jeśli występuje problem z naprawą sprzętu na dużą skalę, dostawa powinna odbywać się na koszt sprzedawcy lub centrum napraw. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za niego (warunki te widnieją w umowie). Jeśli istnieje oddzielna pozycja do dostawy na koszt kupującego, nie możesz zgłaszać roszczeń do centrum serwisowego.
  Jeśli nie czekałeś na dostawę z naprawy, sam wykonasz tę procedurę, a sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów.
 3. W przypadku udowodnienia winy sprzedawcy, a sprzęt nie nadaje się do użytku, możliwe jest wydanie nowego modelu.

Warto jednak pamiętać, że są przypadki, gdy karta gwarancyjna nie może być używana. Jeśli nie otrzymałeś tego dokumentu przy zakupie, obowiązują ogólne zasady dotyczące okresu gwarancji, które określają listę usług świadczonych przez sprzedającego na okres 2 lat. Jeśli mówimy o niuansach, które może napotkać kupujący, gdy patrzy na formularz, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. Początek okresu, w którym można składać wnioski o przyznanie jakości, musi zbiegać się z datą zakupu towarów.
 2. Okres świadczenia usług serwisowych zwykle nie przekracza 7 dni, ale może wzrosnąć w przypadku takich towarów, jak komputery.
 3. Podczas instalowania metalowych drzwi lub szafek, a także czynności instalacyjnych do montażu sufitów napinanych, karta gwarancyjna jest również określona: określa warunki dla samych towarów, a także do montażu konstrukcji.
 1. Niewłaściwe wykorzystanie towarów.
 2. Zakłócona wydajność, która występuje, gdy nieuważnie się porusza lub przechowuje.
 3. Podział wynikał z użycia siły.
 4. Etykiety lub pieczęcie podstawowe są zepsute.
 5. Niezgodność przywożonego towaru z zarejestrowanym w kuponie. Można to sprawdzić, dopasowując numery seryjne.

Od czego i przez kogo wystawiona jest karta gwarancyjna Należy zauważyć, że okres świadczenia usług może być ustalony przez producenta produktu lub przez sprzedającego. W takiej sytuacji produkt można podzielić na 2 opcje naprawy.

Poprzedni Artykuł

Naprawa w domu №1